•  

Současnost

Rozbor přepravních vztahů, vodního hospodářství a technického vybavení

Pro obec je důležitá dopravní dostupnost okresního města Loun a sousedních obcí Černčic a Chlumčan, s nimiž tvořily Blšanyjednu obec do roku 1991. Obcí prochází komunikace III. třídy Černčice – Chlumčany a místní komunikace vedoucí do Veltěž. Polní cesta vede ve směru na Touženín. Z Blšan vede také přímá místní komunikace ke kasárnám v Lounech přes bývalý vojenský prostor. Na katastru obce leží stanice železniční trati „Chlumčany“ na trase Most – Praha. Po železnici jsou osobními vlaky dostupné Louny, Most, Slaný pro dopravu do zaměstnání. 

Středem obce protéká Smolnický potok, který je v současnosti značně znečištěný, neboť v obcích proti proudu nejsou čistírny odpadních vod.V bývalém zámeckém parku je malý rybník s ostrovem uprostřed. Jelikož je přerušeno původní napájení čistou vodou z jímacích studní, je dnes voda rybníka značně znečištěna vodou ze Smolnického potoka.

V současnosti je obec zásobena vodou – vodovodem z Černčic na Veltěže. Pod hlavními komunikacemi je položena dešťová kanalizace zaústěná pod obcí do potoka. Objekty  obce jsou napojeny na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci.

V obci je v současnosti vybudována síť dešťové kanalizace. Do stávající dešťové kanalizace jsou zaústěny uliční vpustě. Stávající dešťová kanalizace prochází obcí a je spádovaná a vyústěna na několika místech do místního potoka, který se nazývá Smolnický potok. 


Zajištění dodávky elektrické energie pro sídelní útvar Blšany u Loun. 

Obytná zástavba obce je zásobována pomocí tří trafostanic. Další tři trafostanice se nalézají v areálech drůbežáren. Na síť vedoucí jižně od obce je napojena trafostanice TS 1 „obec“ nad bývalou školou, dále na TS 2 „U křižovatky“ – při vjezdu do centra obce a TS 6 „U potoka“, která leží u výjezdu na Veltěže. V drůbežárně pod nádražím Chlumčany je situována trafostanice TS 3 „drůbežárna pod nádražím“. V areálu objektů u silnice na Černčice jsou trafostanice TS 4 „drůbežárna“ a TS 5 „OMD“. Dodávka elektrické energie pro obec i pro zemědělské podniky je v současnosti optimální a má rezervu pro další rozšíření. 

V obci je vybudována síť veřejného osvětlení podél hlavních komunikací a v centrálních prostorech vsi. V říjnu 1994 byly v rámci pokládky kabelu elektro NN provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení a zřízen bezdrátový veřejný rozhlas. 


Rozbor ekonomického potencionálu

V Blšanech jsou v současnosti stěžejními podniky drůbežárny a.s. Xavergen a stavební firma BÁRT-STAVBY s r.o. Blšany u Loun , která podniká v areálu  bývalého zámku – dříve Oseva Cítoliby – semenářský statek. Využití pro zemědělskou výrobu tímto skončilo a památkově chráněný soubor zámku je novým majitelem postupně rekonstruován. V drůbežárnách je celkem 100 000 kusů drůbeže. 

V okolí obce jsou několika zemědělci obhospodařovány pozemky zemědělského půdního fondu. Dnes jsou zorány i plochy bývalé zámecké zahrady a zamokřené plochy na březích Smolnickéhopotoka. 


Odpadové hospodářství

Odvoz  komunálního odpadu je zajišťován obcí na základě smlouvy s firmou Marius Pedersen. Obec nemá vlastní skládku a využívá zařízení mimo ves. 


Péče o veřejná prostranství a zeleň, kulturní památky 

V obci jsou udržovány centrální komunikační prostory – před zámečkem, před obchodem a hlavní ulice. 

Památkově chráněným souborem v obci je areál zámečku č.p. 1 zapsaný pod číslem-1149. Areál č. 1149 obsahuje:

1149/1-zámeček 

1149/2-obytný objekt

1149/3-chlévy č.p. 31

1149/4-stodoly

1149/5-hospodářský objekt se sýpkou

1149/6-chlév č.p. 32

1149/7-zámecký park


Technické vybavení

V současnosti je obec vybavena vodovodem, dešťovou kanalizací,splaš­kovou kanalizací,plynem, spolehlivě je zásobována elektrickou energií a je napojena na telefonní síť. Na nové sítě bude třeba napojit nově navrhované rozvojové plochy. Pro navržený dvouhektarový rybník bude třeba obnovit jímací studně a jímací vodoteč v zámecké zahradě jako vodohospodářské dílo. Rozsáhlým dílem bude také výstavba druhého rybníka pod obcí o rozloze asi 1 ha ,který bude sloužit jako usazovací nádrž dešťové kanalizace. 


Doprava

Obec Blšany u Loun je napojena komunikačně na Černčice a na Chlumčany, kde je nájezd na komunikaci I./7 Chomutov – Praha. Na Veltěže vede místní komunikace. Obcí prochází též místní komunikace za Blšanským chlumem do Loun. Obcí prochází železniční trať Českých drah s železničním nádražím Chlumčany. 

Obec je napojena na síť autobusové dopravy. Obcí prochází cyklistické stezky od Černčic na Veltěže-trasa Louny – Slavětín – Peruc – Slaný. 

V návrhu je současný dopravní systém zachováván. Je rozšířen o obslužné komunikace navrhovaných obytných zón Za školou,Na kameni a pod Blšanským chlumem. V místě bývalého brodu přes Smolnický potok byl vybudován nový most. Z pěších komunikací je navržen nový chodník jako součást místní komunikace Blšany u Loun – Louny.. Dále je navrženo rozšíření cyklistických značených tras po komunikaci do Loun a po polních cestách podél zdi zámecké zahrady a mlýna na Vlčí a po cestě jižně od obce ve směru na Touženín, Vrbno nad Lesy a dál na Panenský Týnec nebo Peruc. 


Využití volného času a rekreace

Návrh uvažuje rozvoj sportovních ploch a hřišť především v návaznosti na návrh obnovy zámeckého parku. Dětské hřiště v parku zámku bylo vybudováno v roce 2006. Hřiště na míčové hry mohou vzniknout na místě dožilých zemědělských staveb a na břehu Smolnického potoka mezi stávajícím a navrhovaným rybníkem v zámecké zahradě – na navršené zemině. Prvořadým objektem rekreace v obci postupně obnovená zámecká zahrada na obou březích potoka, která může výhledově zahrnout i objekty zdevastovaného mlýna, kde může vzniknout ubytovací a restaurační provoz. Obec se může stát uzlovým bodem cyklistických tras, pokud by došlo k realizaci dalších stezek vycházejících z Blšan u Loun. Tento uzlový bod turistického ruchu s půjčovnou kol může být jednou z variant využití areálu zámku. 


Vývoj obyvatelstva a zaměstnanosti

231 – současnost – limit rozvoje 1.200 obyvatel – vyjížďka a dojížďka za prací – minimum zaměstnání v místě – dojížďka do Loun – zvýšení příležitosti v místě návrhu rozvojové plochy pro výrobu 

bytový fond – převaha rodinné domky 

ochrana památek – areál zámku v Blšanech 

rekreace – chaty nejsou, některé domy využity jako chalupy. 

  Prosím čekejte...